Regles

Les regles són molt semblants a les dels escacs ortodoxes, adaptant els moviments a l'escaquer hexagonal (hexcaquer). També és cert que n'hi ha algunes diferències i noves peces, però aquest resum sintetitza breument els moviments en l'hexcaquer, les noves peces, i altres diferències específiques.

Posició inicial de les peces

Rei i Dama blancs es posicionen en hexcacs blancs, i Rei i Dama negres prenen posicions en hexcacs negres

Un aspecte que pot despistar qui mai ha jugat a uns escacs hexagonals és que l'hexcaquer té tres colors; es requereixen tres alfils.

Les peces

Cada jugador té 27 peces:

posició inicial de les peces

Valoració de les peces

Peça Valor
Peó Peó 1
Almogàver (elefant) Elefant 3
Alfil Alfil 5
Cavall Cavall 7
Pegàs Pegàs 10
Torre Torre 12
Drac Drac 16
Dama Dama 17

Moviments: ortogonals, diagonals i de cavall

Fila: direcció ortogonal Torre

Direcció de les files en un hexcaquer.

Cada hexcac pertany a tres files diferents, cada fila travessant en línea recta l'hexcac per dues de les seves arestes. En total, des de un hexcac n'hi ha sis direccions diferents, dues per a cada fila.

Les direccions ortogonals corresponen a les direccions del moviment de les torres.

Línia: direcció diagonal Alfil

Direcció de les línies en un hexcaquer.

Tots els hexcacs d'una mateixa línia són del mateix color, però, a diferència d'un escaquer quadrat, els vèrtexs dels hexcacs d'una línia no s'hi toquen.

Tot i que els escacs d'una línia no s'hi toquin, hi són connectats per una línia; naturalment el moviment no queda impedit per peces que hi siguin a esquerra i dreta de la línia que connecta els hexcacs.

Cada hexcac pertany a tres línies diferents, cada línia travessant en línea recta l'hexcac per dos dels seus vèrtexs. En total, des de un hexcac n'hi ha sis direccions diferents, dues per a cada línia.

Les direccions diagonals corresponen a les direccions del moviment dels alfils; n'hi ha tres colors diferents, i s'en fan servir tres alfils, un per a cada color.

Moviment de cavall Cavall

moviments del cavall
Moviment de cavall

Cavalcada Cavall

moviments de cavalcada
El moviment del cavall repetit s'anomena cavalcada.

Es mostren els hexcacs intermedis que han de ser lliures per fer el moviment.


Moviment de les peces

Regles

Regles generals

Peça tocada, peça moguda
Si una peça en joc es toca, s'ha de moure.
Un moviment fet no es pot rectificar una vegada s'ha deixat la peça moguda en l'escaquer, però un moviment invàlid o il·legal s'ha de rectificar inmediatament.
Condicions que fan perdre una partida a un jugador:
Desordena la posició de les peces en joc de l'hexcaquer.
No accepta reprendre un joc interromput en un temps raonable.
Quan es fa servir rellotge i excedeix el temps.
Quan no compleix un requeriment legal de l'oponent.
Es nega a complir les regles.

Taules

Les taules, o empat entre tots dos contendients, en un torneig representen 1 punt per a cada jugador, i es produeixen:

Les taules i la victoria per ofegat

En C'escacs l'ofegat és una victòria per la mínima. Per això, si parlem de competició:

Tot i això, és força extrany trobar un cas d'ofegat en C'escacs.

Hexcaquer per imprimir

En aquest enllaç n'hi ha un hexcaquer en format .SVG per a imprimir-lo. Es recomana imprimir-ho en format DINA-1, que pot fer-se dividint-lo en quatre parts DINA-3, per poder plegar-lo. La mida plegada en quatre parts es pot retallar, per deixar-ho en una mida una mica inferior a DINA-3, doncs per la proporció llarg-ample de l'hexàgon, es perd una mica de paper.

Imprimint en la mitad, en cuatro DINA-4, obtenim un hexcaquer per a peces miniatura, amb una mida d'hexcac d'uns 2.4 cm.

Free Web Hosting