Moviments especials del Rei

En C'escacs el Rei pot fer certs moviments especials quan encara no ha mogut, sempre que no es trobi amenaçat (en escac). Aquests moviments són principalment evasius, però també deixa opció a una captura, o avançar en el posicionament dels Rocs. Aquesta categoria inclou tres diferents moviments:

El moviment dels Rocs en l'enroc s'ha de fer seguint les regles de moviment d'aquesta peça, un moviment ortogonal, i no es pot realitzar si altres peces li impedeixen el moviment.

Quan es juga sense rellotge, i es vol fer el moviment de l'enroc, s'ha de prevenir al contrincant.

Salt del Rei

El cas més senzill és un moviment Salt de Cavall que el Rei pot fer com a primer moviment, sempre que no hi sigui en Escac. Fins i tot, hi pot fer una captura amb aquest Salt.

El Rei pot fer aquest moviment, quan:

  • Encara no ha fet cap moviment al llarg de la partida.
  • No es troba amenaçat (en escac) en el moment de moure.
  • Per descomptat, no pot finalitzar el moviment en un hexac amenaçat per una peça de l'oponent.
Salt del rei
Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27

En aquest moviment, quan es compleixen les condicions anteriors, li està permès al Rei capturar una peça del contrari. No es pot fer servir per capturar una peça amb moviment de cavall quan li fa Escac, doncs aquesta situació d'Escac inhabilita el Rei per fer el moviment.

Existeixen cinc hexcacs possibles com a resultat del Salt del Rei, que es mostren en les dues figures anteriors. Els cinc posibles salts posicionen el Rei en cinc columnes diferents: I, H, F, E i D. És fàcil recordar els noms de les columnes, doncs coincideixen, tant pel moviment de les blanques, com pel de les negres, però, en concret:

Si sumem les cinc posicions del Salt del Rei, amb les set possibles des de la posició inicial, n'hi ha dotze diferents moviments, que proporcionen al Rei gran mobilitat en el seu primer moviment, sempre que no hi sigui en escac.

Enroc simple

N'hi ha cinc posicions resultat del Salt del Rei, posicions on també es defineixen els Enrocs, l'unic moviment que permet moure més d'una peça del jugador simultàniament.

En l'enroc simple es mou una Torre a una posició, de manera que, fent simultàniament el Salt del Rei, la Torre i el Rei queden posicionats en hexcacs adjacents (ortogonalment adjacents).

Es pot fer aquest moviment, quan:

Enroc en columna I

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27
 

Enroc en columna D

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27
 

Enroc en columna H Torre de Rei

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27

Enroc en columna H Torre de Dama

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27
 

Enroc en columna F Torre de Rei

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27
 

Enroc en columna F Torre de Dama

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27
 

Enroc en columna E Torre de Rei

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27
 

Enroc en columna E Torre de Dama

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27
 

N'hi han tres moviments possibles en la columna I amb la Torre de Rei, i dos en la columna D amb la Torre de Dama; en la columna H n'hi ha quatre amb la de Rei i dos amb la de Dama; finalment tant en la columna F com en la E n'hi ha dos amb la de Rei i dos amb la de la Dama. En total sumen dinou combinacions diferents.

Enroc doble

Entre les cinc posicions que pot abastar el Rei en el seu Salt, només tres tenen hexcacs ortogonalment adjacents abastables per ambdós Rocs: H, F i H. En aquests tres Salts del Rei es permet un enroc doble, un moviment que permet moure totes tres peces simultàniament.

En l'enroc doble es mouen ambdues Torres fent servir un moviment legal d'aquesta peça, és a dir, un moviment ortogonal no impedit per l'actual posició de les peces de l'hexcaquer. Abdues Torres han de quedar posicionades en hexcacs ortogonalment adjacents, de tal manera que, completant el moviment amb la incorporació del Salt del Rei, el Rei queda posicionat en un hexcac ortogonalment adjacent a ambdues Torres. Al final del moviment, cadascuna de les tres peces es troba en un hexcac ortogonalment adjacent a les altres dues.

Es pot fer aquest moviment, quan:

Enroc doble en columna H

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27

Enroc doble en columna F

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27

Enroc doble en columna E

Posició inicial
Blanc: G1
Negre: G27

Com s'ha dit, per l'enroc doble n'hi ha tres possibles posicions del Rei, sumant un total de cinc diferents moviments d'enroc doble.

Recompte de moviments del Rei en la seva posició inicial

Per tant, a més dels set moviments naturals, incorpora un total de cinc Salts del Rei, sumant dotze posicions. En les cinc posicions dels Salts del Rei es pot fer un enroc, posicionant una o ambdues Torres en vint-i-quatre combinacions diferents, cinc dels quals són enrocs dobles.

Free Web Hosting