Regles

Les regles són molt semblants a les dels escacs ortodoxes, adaptant els moviments a l'escaquer hexagonal (hexcaquer). També és cert que n'hi ha algunes diferències i noves peces, però aquest resum sintetitza breument els moviments en l'hexcaquer, les noves peces, i altres diferències específiques.

Els escacs hexagonals varen ser inventats per Władysław Gliński l'any 1936, tot i que fan servir un hexcaquer més petit i unes regles una mica diferents de les de C'escacs. Foren molt populars en les dècades de 1970 i 1980 en el Regne Unit i en Polònia.

Posició inicial de les peces

L'hexcaquer forma un hexàgon regular amb vuit hexcacs en cada costat, i en té tres colors diferents: blanc, negre i color, amb l'hexcac central de color.

Rei i Dama blancs es posicionen en hexcacs blancs, i Rei i Dama negres prenen posicions en hexcacs negres. Els reis es posicionen enfrontats, en la columna G: el Rei blanc en la seva dreta, i el Rei negre en la seva esquerra.

Les peces

Alguns idiomes preserven el nom d'elefant per a l'alfil. En aquests idiomes es fa servir Alabarder per denominar la peça de l'Elefant de C'escacs.
posició inicial de les peces

Valoració de les peces

PeçaValor
Peó Peó1
Elefant Elefant2
Alfil Alfil3
Cavall Cavall4
Pegàs Pegàs8
Roc (Torre) Torre10
Víbria (Drac) Drac15
Dama Dama16
Un punt addicional s'atorga quan el jugador té els tres alfils. En total, a l'inici del joc, cada jugador compta amb 104 punts: 51 de peces majors, 16 de les peces mitjanes, 18 de les peces menors i 19 de la tropa.

Primeres impressions

 • És un gran hexcaquer de 169 hexcacs. En té tres colors, i es requereixen tres alfils.

  • La potència de l'alfil disminueix notòriament respecte dels escacs ortodoxos.

 • Incorpora la Víbria (Drac), que combina els moviments del Roc i el Cavall, i dos Pegassos, que combinen els moviments de l'Alfil i el Cavall.

 • Augmenta la mobilitat dels peons, però, tot i això, la seva potència disminueix respecte dels escacs ortodoxos.

  • La pèrdua de potència dels peons és deguda a la ineficàcia de les estructures dels peons en els escacs hexagonals.

  • S'incorpora la peça de l'Elefant per donar suport a les estructures dels peons.

 • Inicialment les peces es troben protegides, excepte els dos peons dels flancs i els dos Rocs.

Moviments: ortogonals, diagonals i de cavall

Fila: direcció ortogonal Torre

Direcció de les files en un hexcaquer.

Dos hexcacs adjacents sempre seran de diferent color. Successius hexcacs adjacents per un costat formen una fila.

Cada hexcac pertany a tres files diferents: una fila longitudinal (que anomenarem columna) i dues files obliqües. En total n'hi ha sis direccions ortogonals diferents, dues direccions per a cada fila.

Les direccions ortogonals corresponen a les direccions del moviment de les torres.

Línia: direcció diagonal Alfil

Direcció de les línies en un hexcaquer.

Tots els hexcacs d'una mateixa línia són del mateix color, però, a diferència d'un escaquer quadrat, els vèrtexs dels hexcacs d'una línia no s'hi toquen.

Les línies travessen els hexcacs pel centre i dos dels seus vèrtexs. Cada hexcac el travessen tres línies diferents: dues línies obliqües, i una línia transversal. En total, des d'un hexcac n'hi ha sis direccions diagonals diferents, dues direccions per a cada línia.

Les direccions diagonals corresponen a les direccions del moviment dels alfils; n'hi ha tres colors diferents, i se'n fan servir tres alfils, un per a cada color.

Salt de cavall Cavall Cavall Cavall

moviments del cavall
Salts de cavall
 • El salt del cavall consisteix en la combinació d'un moviment d'una casella en diagonal i una en ortogonal; cada direcció triada en diagonal admet dos direccions alternatives en ortogonal; en total existeixen dotze moviments possibles.
 • El moviment de cavall no pot impedir-se situant una peça entremig; es diu que salta.
 • Sempre canvia el color de l'hexcac destí respecte el color de l'hexcac d'origen.
 • El salt de cavall el poden fer les peces: Cavall, Pegàs i la Víbria (Drac).

Cavalcada Cavall

moviments de cavalcada
El moviment del cavall repetit s'anomena cavalcada. Es mostren els hexcacs intermedis que han de ser lliures per fer el moviment.
 • La cavalcada és el moviment de doble salt de cavall (només dos salts), sense captura.
 • El segón salt és anàlog al primer, en la mateixa direcció diagonal i la mateixa direcció ortogonal, quedant determinat pel salt inicial: per a cada salt de cavall només n'hi ha una cavalcada possible.
 • L'hexcac de destí ha de ser lliure, doncs no es poden fer captures amb aquest moviment.
 • També l'hexcac intermedi, el salt de cavall inicial, ha de ser lliure.
 • Sempre canvia el color de l'hexcac destí respecte el color de l'hexcac d'origen.
 • Només el Cavall pot fer el moviment de Cavalcada.

Moviment de les peces

Regles

Taules

Les taules, o empat entre tots dos contendents, en un torneig representa 1 punt per a cada jugador, i es produeixen:

 • Per acord mutu entre els contendents, o bé si els jugadors no tenen cap peó i el material és insuficient per aconseguir fer mat a l'oponent.
 • Quan la mateixa posició es repeteix cinc vegades, no necessàriament consecutives. El cas d'escac continu generalment cau en aquesta categoria.

  Un jugador pot exigir taules si es repeteix tres vegades la mateixa posició.

 • Per esgotament de moviments: Després de 75 moviments consecutius de cada jugador (setanta-cinc jugades) sense cap captura ni moviment de peó.

  Un jugador pot exigir taules si es donen 50 jugades consecutives sense cap captura ni moviment de peó.

Les taules i la victoria per ofegat

En C'escacs l'ofegat és una victòria per la mínima. Per això, si parlem de competició:

 • La victoria concedeix 3 punts per al vencedor.
 • Les taules donen 1 punt per a cada jugador.
 • Si un jugador ofega el rei de l'altre rebrà 2 punts, i el jugador amb el rei ofegat 1 punt.

Tot i això, és força extrany trobar un cas d'ofegat en C'escacs.

Regles generals

Peça tocada, peça moguda
Si una peça en joc es toca, s'ha de moure.
Un moviment fet no es pot rectificar una vegada s'ha deixat la peça moguda en l'escaquer, però un moviment invàlid o il·legal s'ha de rectificar inmediatament.
Condicions que fan perdre una partida a un jugador:
Desordena la posició de les peces en joc de l'hexcaquer.
No accepta reprendre un joc interromput en un temps raonable.
Quan es fa servir rellotge i excedeix el temps.
Quan no compleix un requeriment legal de l'oponent.
Si es nega a complir les regles.

Finals

Indicacions addicionals referents als finals

 • El Rei i un Roc (Torre) vencen un Rei i un Alfil o un Rei i un Cavall.
 • El Rei i una Dama vencen un Rei i un Pegàs.
 • La Víbria (Drac) i la Dama tenen aproximadament la mateixa potència. La Dama és preferible contra el Pegàs, però la Víbria (Drac) és molt millor contra el Roc (Torre).
 • El Rei i una Dama no vencen un Rei amb un Roc (Torre).
Free Web Hosting