castellano
english
C'escacs

C'escacs

Escacs hexagonals de 169 escaquers

C'escacs és una variant gòtica dels escacs hexagonals de Glinski.

L'escaquer

L'escaquer té 169 caselles de tres colors diferents, blanc, negre i un color addicional, reservant la cel·la central al color i situant el tauler de forma(*) que a les peces blanques posicionin el rei i la dama en caselles de color blanc i el jugador de les peces negres en negre.

*Observar que l'alternança de colors és diferent de la que es fa servir per l'escaquer de 91 caselles dels escacs de Glinski si reservem el "color" a la casella central.

Disposició inicial de les peces

Disposición inicial de las piezas

La disposició inicial (array) es mostra a la imatge superior. Observar que, a diferència dels escacs de Glinski només els peons, els almogàvers i les peces amb moviment de cavall es poden moure inicialment, si exceptuem els moviments no significatius del rei, la dama i un dels alfils a la cel·la adjacent. Inicialment qualsevol de las peces es trova defensada.

Als gràfics he fet servir el joc Alfarie Variant Chess Gràfics, i en concret per l'Almogàver he pres la imatge de ministre.

Numeració dels hexes (cel·les)

La numeració és necessària per l'anotació de partides, però no es requereix conèixer-la per fer servir C'escacs com a joc de saló.

Recordem que el tauler és orientable, amb els llocs per a les blanques i les negres assignats (el tauler no és simètric). Anomenarem les columnes començant per la columna esquerra de les blanques; les dues primeres columnes s'anomenen x,y, a continuació les columnes centrals a...h,i,k,l, corresponent a la f la columna central. Observeu que la j no es fa servir. Les dues últimes columnes de la dreta s'anomenen t,z.

Aquesta denominació de les columnes sugerida per Dave McCooey fa correspondre la denominació de les columnes centrals amb l'estàndard que es fa servir als Escacs Hexagonals de Glinski i la variant dels Escacs Hexagonals de Dave McCooey, i així la f correspon sempre a la columna central.

Per les files als escacs hexagonals, en anglès, s'anomenen "files" i no "rows", donat que no són perpendiculrs a les columnes es fa servir la numeració de l'1 al 15, corresponent la primera a la fila esquerra de las blanques i seguint en el sentit del rellotge.

Es pot veure la numeració a la imatge complerta de l'escaquer de C'escacs.

Escaquer per imprimir

Escaquer per imprimir a DIN-A4

Per construir l'escaquer es poden imprimir les 8 imatges a mida DIN-A4: Escaquer per imprimir a DIN-A4.

Per imprimir les imatges el més convenient és fer servir una impressora amb impresió sense màrges, en paper fotogràfic.

Imatge complerta de l'escaquer de C'escacs

La imatge complerta: Escaquer de C'escacs.

Free Web Hosting